เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์

นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

ติดต่อ 096-3071236

 


เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

ติดต่อ 091-9824636 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  "ชุมชนน่าอยู่  รู้รักษ์สภาพแวดล้อม  พร้อมดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง"

 ภาพกิจกรรม

     วันที่ 8 กันยายน 2566 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลมะค่า ณ วัดมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรชสีมา..>>>


     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "โรงเรียนสร้างสุข สมวัย" วันที่ 7 กันยายน 2566 กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี และ สวนแม่หมอน..>>>


     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่า จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานไทรงาม และอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา..>>>


     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "โรงเรียนสร้างสุข สมวัย" ..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  หนังสือคู่มือการดำเนินการคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ดเทศบาลตำบลมะค่า
2.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทำบัตรประจำตัวประชาชนเทศบาลตำบลมะค่า
3.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการให้บริการของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548เทศบาลตำบลมะค่า
4.  ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลมะค่า
5.  ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลมะค่า
6.  รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลมะค่า
7.  ก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลมะค่า
8.  ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9.  รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลมะค่า
10.  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวเทศบาลตำบลมะค่า
11.  เรื่อง การบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลมะค่า
12.  ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน มิถุนายน 2566เทศบาลตำบลมะค่า
13.  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางเทศบาลตำบลมะค่า
14.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2566เทศบาลตำบลมะค่า
15.  ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562เทศบาลตำบลมะค่า

อ่านข่าวทั้งหมด
E-Service 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้น คสล.ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลมะค่า เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 14 ก.ย. 66 22
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระประปามะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 14 ก.ย. 66 25
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราค เทศบาลตำบลมะค่า 15 มิ.ย. 66 81
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (บริเวณหัวและท้ายถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 7 มิ.ย. 66 86
 5. ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่1(จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลมะค่า 25 พ.ค. 66 72
 6. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (จากล้านนายมานพ ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจ) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 25 พ.ค. 66 77
 1. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๑ รายการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 0

 2. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 0

 3. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 0

 4. จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน สำหรับตต้อนรับองคมนตรีพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการิดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 0

 5. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการร งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 0

 6. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566 0

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.175.191.46
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 6 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1722 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8351 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 184375 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เว็บลิงค์