ผลิตภัณฑ์ OTOP

 

ทำเนียบกลุ่มอาชีพและศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลมะค่า

 

ทําเนียบกลุ่มอาชีพ / ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เทศบาลตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา


1. ชื่อกลุม   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์รังไหม  ชุมชนมะค่า
2. ชื่อประธานกลุม นางณัฐภรณ์  จึงไพศาลกุล
3. ที่อยู่  2  หมู่ที่  1  ตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
4. หมายเลขโทรศัพท์ 089-7172105
5. จํานวนสมาชิก  15 คน
6. ลักษณะผลิตภัณฑ์์ ดอกไม้ืประดิษฐ์จากรังไหม  เศษผ้าไหม  ผ้าใยบัว  ตุ๊กตาประดิษฐ์


ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

 

ทําเนียบกลุ่มอาชีพ / ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เทศบาลตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา


1.ชื่อกลุ่ม   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรแผนใหม่( โอท็อป 4 ดาว)หรือ ศูนย์เรียนรู้อาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโกรก
1. ชื่อประธานกลุ่ม นางส่งเสริม  จันทร์เรือง
2. ที่อยู่ 94/1  หมู่ที่  5  ชุมชนบ้านโกรก  ตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
3. หมายเลขโทรศัพท์ 087-2595683
4. จํานวนสมาชิก 12 คน
5. ลักษณะผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพร  ลูกประคม  ยาหมองน้ํา น้ํายาล้างจาน ยาดมสมุนไพร 

 

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

 

 

 

ทําเนียบกลุ่มอาชีพ / ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เทศบาลตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ชื่อกลุ่ม   กลุ่มขนมไทยบ้านมะค่า
2. ชื่อประธานกลุ่ม นางสนม  แฝงด่านกลาง
3. ที่อยู่ 14 หมู่ที่  1  ชุมชนบ้านมะค่า ตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
4. หมายเลขโทรศัพท์ 087-8645602
5. จํานวนสมาชิก 8 คน
6. ลักษณะผลิตภัณฑ์ ขนมไทยห่อใบตอง  กระหรี่ปั๊ป  ขนมไทยทุกชนิด
 

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

 

ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโนนดินทรายการปลูกมะนาว (ในและนอกฤดูกาล)
เทศบาลตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ชื่อกลุ่ม ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโนนดินทราย
2. ชื่อผู้ดําเนินงาน นายสมพร  สมพงษ์
3. ที่อยู่ 292/2  หมู่ที่  2  ชุมชนบ้านโนนดินทราย ตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
4. หมายเลขโทรศัพท์ 081-0715699
5. ลักษณะผลิตภัณฑ์ มะนาวพันธุ์แป้นรําไฟ  และ  กิ่งพันธุ์มะนาว

 

 ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านมะค่า

การเพาะเลี้ยงแมงสะดิ้ง
เทศบาลตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา


1. ชื่อกลุ่ม ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านมะค่า
2. ชื่อ ผู้ดําเนินงาน นายสุเทพ  พูนนอก
3. ที่อยู่ 172 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านมะค่า ตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
4. หมายเลขโทรศัพท์ 085-3035107
5. ลักษณะผลิตภัณฑ์ แมงสะดิ้ง  จิ้งหรีด  ปุ๋ยชีวภาพจากขี่แมงสดิ้ง


 

 ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดอนม่วง
เทศบาลตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา


1. ชื่อกลุ่ม ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านดอนม่วง
2. ชื่อ ผู้ดําเนินงาน นายสวัสดิ์ มุ่งเสริมกลาง
3. ที่อยู่ 20  หมู่ที่  5  ชุมชนบ้านดอนม่วง ตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
4. หมายเลขโทรศัพท์
5. ลักษณะผลิตภัณฑ์ ถ่านจากเศษไม

 ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโนนดินทราย
เทศบาลตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


1. ชื่อกลุ่ม ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านโนนดินทราย
2. ชื่อ ผู้ดําเนินงาน นายสํารวม  บัวลี
3. ที่อยู่ 335 หมู่ที่  2  ชุมชนบ้านโนนดินทราย ตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
4. หมายเลขโทรศัพท์
5. ลักษณะผลิตภัณฑ์ แก็สชีวภาพ

 

 ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทําหมี่โคราช
เทศบาลตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ชื่อกลุ่ม กลุ่มทําหมี่โคราช
2. ชื่อประธานกลุ่ม นางแป้น  อินทร์กลาง
3. ที่อยู่ 281/1 หมู่ 2 ชุมชนบ้านโนนดินทราย ตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
4. หมายเลขโทรศัพท์ 083-7486050
5. จํานวนสมาชิก 3 ครัวเรือน
6. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หมี่โคราช หมี่ยํา  (เส้นสด)

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์


 

 

 ทําเนียบกล่มอาชีพ / ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เทศบาลตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


1. ชื่อกลุ่ม   กลุ่มดอกไม้จันทน์วิมานทิพย์

2. ชื่อประธานกลุ่ม นางเกษร  จงอบกลาง
3. ที่อยู่  หมู่  1  ชุมชนบ้านมะค่า ตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
4. หมายเลขโทรศัพท์ 090-9849057 / 087-6478021
5. จํานวนสมาชิก 26 คน
6. ลักษณะผลิตภัณฑ์ พวงหรีด  ดอกไม้จันทน์  ขอชําร่วย

ภาพัวอย่างผลิตภัณฑ์


 

 

  ทําเนียบกลุ่มมอาชีพ / ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เทศบาลตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทําเนียบกลุ่มอาชีพ / ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เทศบาลตําบลมะค่า  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อ กลุ่ม... น้ำพริกกากหมู_นู๋นันท์

ชื่อ นางสาวนภัสนันท์ รัดสันเทียะ

ที่อยู่ 192/1 หมู่ 1 บ้านมะค่า ถ.ประชาสามัคคี ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

เบอร์ติดต่อ 093-4312368

จำนวนสมาชิก 2 คน

ลักษณะฯ น้ำพริกกากหมู เป็นน้ำพริกที่ใช้เครื่องปรุงแห้ง จึงทำให้น้ำพริกออกมาแบบแห้งเก็บไว้ได้นาน