คณะผู้บริหาร


นางธนาพร ศิริโภคานนท์
นายกเทศมนตรี

ติดต่อ 096-3071236


นางสมพิศ จงจิตร์กลาง
รองนายกเทศมนตรี

083-1280379


นายศิวกร สิทธิวีระกุล
รองนายกเทศมนตรี

094-5308007


นางสำลี สิทธิวีระกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

061-9303687


นายเฉลิม อินทร์กลาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

085-4194319หัวหน้าส่วนราชการ


นางกุลสิริ เปรมกลาง
ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า
ติตต่อ 091-9824636


นางสาวจุไรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล
ติตต่อ


นางวิภา ชัยเฉลียว
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ 094-5345379


- -
ผู้อำนวยการกองคลัง
-


นายสันติ มรกต
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ 096-4904580


นายประทีป กุลสำนัก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ 091-8325618