คณะผู้บริหาร


นางธนาพร ศิริโภคานนท์
นายกเทศมนตรี

ติดต่อ 096-3071236


นางสมพิศ จงจิตร์กลาง
รองนายกเทศมนตรี
นายศิวกร สิทธิวีระกุล
รองนายกเทศมนตรี
นางสำลี สิทธิวีระกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายเฉลิม อินทร์กลาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หัวหน้าส่วนราชการ


นางกุลสิริ เปรมกลาง
ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า
ติตต่อ 091-9824636


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
ติตต่อ


นางวิภา ชัยเฉลียว
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ 094-5345379


นางสาวยุพา ผิวผาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ 093-3283225


นายสันติ มรกต
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ 044-377058


นายประทีป กุลสำนัก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ 091-8325618