คณะผู้บริหาร


นางธนาพร ศิริโภคานนท์
นายกเทศมนตรี

ติดต่อ 096-3071236


นางสมพิศ จงจิตร์กลาง
รองนายกเทศมนตรี

083-1280379


นายนิธิกิตติ์ กฤติไมตรีเวทย์
รองนายกเทศมนตรี

094-5308007


นางอำนวย ขอมีกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

099-4621222


นางวลีรักษ์ กฤติไมตรีเวทย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

061-9303687หัวหน้าส่วนราชการ


นางกุลสิริ เปรมกลาง
ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า
ติตต่อ 091-9824636


- -
รองปลัดเทศบาล
ติตต่อ -


นางวิภา ชัยเฉลียว
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ 094-5345379


- -
ผู้อำนวยการกองคลัง
-


นายสันติ มรกต
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ 096-4904580


นายประทีป กุลสำนัก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ 091-8325618