กองช่าง


นายสันติ มรกต
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
- -
นายช่างโยธาอาวุโส
นายณธกร ศิรโภคานนท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวณิชานันทน์ จึงไพศาลกุล
ธุรการกองช่าง
นายทองอยู่ จิตร์กลาง
ช่างปูน
นายธีรพงศ์ พรอมตะรุ่งเรือง
คนงานทั่วไปงานไฟฟ้า-ถนน
นายนพดล กองบุบผา
คนงานทั่วไปกิจการประปา
นายธีรศักดิ์ น้อยกลาง
คนงานทั่วไปกิจการประปา
นายสมปอง ตะไลกลาง
คนงานทั่วไปกองช่าง