กองช่าง


นายสันติ มรกต
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
- -
นายช่างโยธาอาวุโส
นายประยุทธ ศิรโภคานนท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายทองอยู่ จิตร์กลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธีรพงศ์ พรอมตะรุ่งเรือง
คนงานทั่วไปงานไฟฟ้า-ถนน
นายนพดล กองบุบผา
คนงานทั่วไปกิจการประปา
นายธีรศักดิ์ น้อยกลาง
คนงานทั่วไปกิจการประปา