ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลประชากร


1.  การปกครองและประชากร
เทศบาลตำบลมะค่า  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ตั้งอยู่ในอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน 5 ชุมชน  ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อชุมชน
1 หมู่บ้านมะค่า ชุมชนบ้านมะค่า
2 หมู่บ้านโนนดินทราย ชุมชนบ้านโนนดินทราย
5 หมู่บ้านดอนม่วง ชุมชนบ้านดอนม่วง , ชุมชนบ้านโกรก
13 หมู่บ้านมะเกลือ ชุมชนบ้านมะเกลือ

 

 2. ประชากร
เทศบาลตำบลมะค่า  มีประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  1,902  คน ดังนี้


ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลมะค่า

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน
   จำนวนประชากร

      ชาย หญิง รวม
หมู่บ้านมะค่า 1 277 391 397 788
หมู่บ้านโนนดินทราย 2 113 187 199 386
หมู่บ้านดอนม่วง 5 147 258 258 516
หมู่บ้านมะเกลือ 13 63 103 108 211
รวมทั้งสิ้น   603 939 963 1,902

(ข้อมูล  ณ  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)