อำนาจหน้าที่

 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

 1. มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้


(1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบล  อาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

(1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(9)  เทศพาณิชย์


2.มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


(1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
(3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
(4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(5)  การสาธารณูปการ
(6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9)  การจัดการศึกษา
(10)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(11)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14)  การส่งเสริมกีฬา
(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18)  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(24)  การจัดการ บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25)  การผังเมือง
(26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28)  การควบคุมอาคาร
(29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด