การบริการพื้นฐาน

 

 งานบริการต่างๆ ของเทศบาลตำบลมะค่า

    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะค่า (0-4432-6371) ที่ว่าการอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
- การแจ้งเกิด         
- การแจ้งเกิดเกินกำหนด
- การแจ้งตาย         
- การแจ้งตายเกินกำหนด
- การแจ้งย้ายออก        
- การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
- การขอเลขที่บ้านใหม่        
- การขอทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ในทะเบียนบ้าน

   
สำนักปลัดเทศบาล

- รับเรื่องราวร้องทุกข์

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

รับชำระภาษี

- ภาษีโรงเรือน
- ภาษีบำรุงท้องที่
- ภาษีป้าย

กองช่าง

- ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร

ฝ่ายการประปา

- การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำ
- การรับชำระค่าน้ำประปา
- การติดตั้งน้ำประปา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ภัยจากอัคคีภัย
- ภัยจากน้ำท่วม
- ภัยจากวาตภัย
- ภัยจากแล้ง
- ภัยหนาว
ฯลฯ