สำนักปลัดเทศบาล


นางวิภา ชัยเฉลียว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ติดต่อ 094-5345379


นางสาววรรณภา ยิ่งยง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายอิทธิกร สอพันคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายดวงจันทร์ ผาสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกิติศักดิ์ ญวนกลาง
นักวิชาการศึกษา
นางธันยารัศมิ์ พจน์สุทธิ
ครู
นางสาวนุชนาถ ศรีโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายวิเชียร ชาญจอหอ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวเสาวลักษ์ คุ้มกลาง
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวจิราภรณ์ ขุนนิล
พนักงานพิมพ์ดีด
นายชัยวัฒน์ วัดกลาง
พนักงานดับเพลิง
นางสาวประนอม จงเพ็งกลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเจนจิรา จงเพ็งกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอาคม อาจปรุ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุทน การเร็ว
พนักงานขับรถยนต์
นายมาย ม่านกลาง
ภารโรง
นางสาวจีรนันท์ หมายด่านกลาง
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวสราพร จันทร์ทรง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางปานทิพย์ เรืองเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเปมมิกา ม่านกลาง
เจ้าหน้าธุรการงานบริหารการศึกษา
นางสาวนภัสนันท์ รัดสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็ก
นายสมศักดิ์ คูณกลาง
คนสวน