สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ


  1) การเกษตรกรรม
   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การปลูกข้าวนาปี รองลงมาได้แก่ การปลูกพืชผักสวนครัว


  2) การปศุสัตว์
   ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย แต่ไม่มากนัก ซึ่งได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด


  3) การพาณิชยกรรม

-  ตลาดสด 1  แห่ง
-  ร้านขายของชำ 27 แห่ง
-  โรงสี  3 แห่ง
-  ร้านซ่อมรถ 3  แห่ง
 -  ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม 1  แห่ง
-  ร้านนำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง
-  ร้านเสริมสวย 2 แห่ง
-  ร้านตัดผม 2 แห่ง
-  แผงลอยจำหน่ายอาหาร 1 แห่ง
-  เร่ขาย 6  ราย
-  ร้านอ๊อกเชื่อมประตูโครงเหล็ก 3  แห่ง

 

  4) รายได้ของประชากร
       รายได้เฉลี่ยของประชากร    62,419  บาท : คน : ปี