สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุระเดช อังสุพันธ์โกศล
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวพัชรินทร์ หวังกองกลาง
รองประธานสภาเทศบาล
นางกุลศิริ เปรมกลาง
เลขานุการสภาเทศบาล

044-377058


นางสนม แฝงด่านกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวลาน อัครบุญญานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวสมทรัพย์ จิตร์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
นางส่งเสริม จันทร์เรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิวัฒน์ ทรัพย์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเชิด โปยขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล
นายปิยพงษ์ ย่อมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวธนาทร มีกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสิรภพ พิมพ์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสมแสง แข็งกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล