สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุระเดช อังสุพันธ์โกศล
ประธานสภาเทศบาล

ติดต่อ 083-1016505


นางสาวพัชรินทร์ หวังกองกลาง
รองประธานสภาเทศบาล

ติดต่อ 090-9849057


นางกุลศิริ เปรมกลาง
เลขานุการสภาเทศบาล

ติดต่อ 091-9824636


นางสนม แฝงด่านกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

ติดต่อ 087-8645602


นางสาวลาน อัครบุญญานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ติดต่อ 083-7289193


นางสาวสมทรัพย์ จิตร์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

ติดต่อ 085-4916499


นางส่งเสริม จันทร์เรือง
สมาชิกสภาเทศบาล

ติดต่อ 087-2595683


นายวิวัฒน์ ทรัพย์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

ติดต่อ 080-0521018


นายเชิด โปยขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล

ติดต่อ 094-8401140


นายปิยพงษ์ ย่อมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

ติดต่อ 085-6137675


นางสาวธนาทร มีกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

ติดต่อ 086-8463724


นายสิรภพ พิมพ์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

ติดต่อ 095-1960432


นางสมแสง แข็งกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

ติดต่อ 095-0850604