กองคลัง


นางสาวจุไรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวพรรณิกา ใยพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอินทุอร พรประสงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปภาวี ขอชิดกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวหยาดฝน พรอมตรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- -
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล