สภาพทางสังคม

 

สภาพสังคม
1)  พื้นที่การปกครอง
เทศบาลตำบลมะค่า  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ตั้งอยู่ในอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  4  หมู่บ้าน 5  ชุน  ดังนี้

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน ชื่อชุมชน
1 หมู่บ้านมะค่า  ชุมชนบ้านมะค่า
2 หมู่บ้านโนนดินทราย ชุมชนบ้านโนนดินทราย
5 หมู่บ้านดอนม่วง ชุมชนบ้านดอนม่วง ชุมชนบ้านโกรก
13 หมู่บ้านมะเกลือ ชุมชนบ้านมะเกลือ


2)  การศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ซึ่งเทศบาลตำบลมะค่า  มีศาสนสถาน  ได้แก่ 

ลำดับที่ ชื่อศาสนสถาน ที่ตั้งศาสนสถาน
1 วัดบ้านมะค่า ชุมชนบ้านมะค่า
2 ศาลเจ้า  ชุมชนบ้านมะค่า
3 วัดป่าโกรก-โนน ชุมชนบ้านโนนดินทราย-ชุมชนบ้านโกรก
4 วัดบ้านดอนม่วง ชุมชนบ้านดอนม่วง
5 วัดบ้านมะเกลือ ชุมชนบ้านมะเกลือ

  
3)  การศึกษา

สังกัด สพฐ. อบจ.  ทต.มะค่า รวม
1)  ระดับก่อนประถมศึกษา        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน        
1)  จำนวนโรงเรียน (แห่ง) - - 1 1
2)  จำนวนห้องเรียน (ห้อง) - - 3 3
3)  จำนวนนักเรียน  (คน) - - 105 105
4)  จำนวนครู  อาจารย์  (คน) - - 6 6
2)  ระดับประถมศึกษา        
โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)        
1)  จำนวนโรงเรียน (แห่ง) 1 - - 1
2)  จำนวนห้องเรียน (ห้อง) 6 - - 6
3)  จำนวนนักเรียน  (คน) 165 - - 165
4)  จำนวนครู  อาจารย์  (คน) 8 - - 8
3)  ระดับมัธมศึกษา        
โรงเรียนมะค่าวิทยา        
1)  จำนวนโรงเรียน (แห่ง) - 1 - 1
2)  จำนวนห้องเรียน (ห้อง) - 13 - 13
3)  จำนวนนักเรียน  (คน) - 280 - 280
4)  จำนวนครู  อาจารย์  (คน) - 30 - 30


    
ที่มา :  งานบริหารการศึกษา  เทศบาลตำบลมะค่า  ณ  30  พฤษภาคม  2557