รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2566)แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2566)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

18 เม.ย. 65 181