อื่น ๆ

ให้พนักงานสามัญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

5 ส.ค. 64 134