ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การฝึกอาชีพ  หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์  จำนวน  30  ชั่วโมง

ระหว่างวันที่  24 - 28 กรกฎาคม  2566 

กลุ่มเป้าหมาย

-สตรี อายุระหว่าง 18- 59 ปี

-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

-มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ

ฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

25 มิ.ย. 66 160