รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร "แนวทางของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ต่อการตรวจสอบราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ"

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

4 เม.ย. 66 54