มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

20 เม.ย. 65 154