รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

9 มี.ค. 65 141