รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

การรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า ครั้งแรก และ การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

24 พ.ค. 64 91