รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2557-2559

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

1 ก.ย. 52 975