แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

19 ต.ค. 63 158