แผนการดำเนินงานประจำปี

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

14 ก.ค. 63 143