รางวัลที่ อปท.ได้รับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมะค่า ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค ประจำปี 2554

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

9 มิ.ย. 64 138