รางวัลที่ อปท.ได้รับ

เทศบาลตำบลมะค่า ได้เข้าร่วมเป้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ในโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี2554

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

9 มิ.ย. 64 140