รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูลการให้โอน /รับโอน /แต่งตั้ง พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

4 เม.ย. 66 63