มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

17 มี.ค. 65 123