มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

17 มี.ค. 65 150