มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

คำสั่ง เรื่อง การปรับปรุงแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ประจำเทศบาล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

17 มี.ค. 65 177