แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

9 มี.ค. 65 150