เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์

นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

ติดต่อ 096-3071236

 


เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

ติดต่อ 091-9824636 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  "ชุมชนน่าอยู่  รู้รักษ์สภาพแวดล้อม  พร้อมดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง"

 ภาพกิจกรรม

     วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว..>>>


     เทศบาลตำบลมะค่า รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริตฯ


     เมื่อวันที่ 7 ,9 และ10 มีนาคม 2566 โครงการฝึกอบรมแกนนำครอบครัว..>>>


     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลมะค่า จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565เทศบาลตำบลมะค่า
2.  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลมะค่า
3.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ( ภ.ด.ส.3 )เทศบาลตำบลมะค่า
4.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬางานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี 2566เทศบาลตำบลมะค่า
5.  ประชาสัมพันธ์ การประกวดธิดาข้าว ประจำปี 2566 งานวันข้าวอำเภอโนนสูง เทศบาลตำบลมะค่า
6.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลมะค่า
7.  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
8.  การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478เทศบาลตำบลมะค่า
9.  การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493เทศบาลตำบลมะค่า
10.  ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนจัดทำ “ถังขยะเปียก” ลดโลกร้อน
11.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เทศบาลตำบลมะค่า
12.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลมะค่า
13.  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลมะค่า
14.  ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลมะค่า
15.  ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลมะค่า

อ่านข่าวทั้งหมด
E-Service 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า (ห้องเอนกประสงค์ชั้น1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 27 มี.ค. 66 4
 2. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า (ห้องเอนกประสงค์ชั้น1) เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 14 มี.ค. 66 19
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา ชุมชนบ้านโนนดินทราย หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุญธรรม ถึงวัดโกรกโนนดินทราย) เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 10 ก.พ. 66 33
 4. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 เทศบาลตำบลมะค่า 9 ก.พ. 66 32
 5. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปา ชุมชนบ้านโนนดินทราย หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุญธรรม ถึงวัดโกรกโนนดินทราย) เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 7 ก.พ. 66 35
 6. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1/2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565) เทศบาลตำบลมะค่า 30 ม.ค. 66 31
 1. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กิจการประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566 1

 2. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะค่า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566 1

 3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายมานพ จงจิตร์กลาง ถึงบริเวณสามแยกถนนร่วมใจพัฒนา) 27 มี.ค. 2566 1

 4. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ (บริเวณหัวและท้ายถนน) 27 มี.ค. 2566 1

 5. จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า(ห้องเอนกประสงค์ชั้น ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566 9

 6. จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566 9

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.239.152.207
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 815 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2087 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 178111 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เว็บลิงค์