เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์

นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

ติดต่อ 096-3071236

 


เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

ติดต่อ 091-9824636 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  "ชุมชนน่าอยู่  รู้รักษ์สภาพแวดล้อม  พร้อมดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง"

 ภาพกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2566 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลมะค่า ร่วมกิจกรรมงานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี 2566 ..>>>


     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า หน่วยงานราชการ และสถานศีกษาในเขตเทศบาลตำบลมะค่า ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ..>>>


     วันที่ 12 มกราคม 2566 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า และ ประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ..>>>


     เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลมะค่า จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2566..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ( ภ.ด.ส.3 )เทศบาลตำบลมะค่า
2.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬางานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี 2566เทศบาลตำบลมะค่า
3.  ประชาสัมพันธ์ การประกวดธิดาข้าว ประจำปี 2566 งานวันข้าวอำเภอโนนสูง เทศบาลตำบลมะค่า
4.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลมะค่า
5.  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
6.  การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478เทศบาลตำบลมะค่า
7.  การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493เทศบาลตำบลมะค่า
8.  ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนจัดทำ “ถังขยะเปียก” ลดโลกร้อน
9.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เทศบาลตำบลมะค่า
10.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลมะค่า
11.  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลมะค่า
12.  ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลมะค่า
13.  ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลมะค่า
14.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง ระเบียบการแข่งขัน "โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566" ด้วยเทศบาลตำบลมะค่า จะดำเนินการจัดทำโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ในระว่างวันที่ 28 29 30 และ 31 ตุลาคม 2565เทศบาลตำบลมะค่า
15.  การดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ)เทศบาลตำบลมะค่า

อ่านข่าวทั้งหมด
E-Service 1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1/2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565) เทศบาลตำบลมะค่า 30 ม.ค. 66 3
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลมะค่า 19 ม.ค. 66 5
 3. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลมะค่า 16 ม.ค. 66 8
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลมะค่า 16 ม.ค. 66 10
 5. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 11 ม.ค. 66 16
 6. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 5 ม.ค. 66 25
 1. จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๗๐๐๐ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๓๖-๐๐๐๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566 9

 2. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลมะค่า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2566 20

 3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง เทสบาลตำบลมะค่า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2566 21

 4. ซื้อวัสดุทางการแพทย์ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2566 25

 5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง เทสบาลตำบลมะค่า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2566 25

 6. จ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่า ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ -อนุบาลปีที่ ๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2566 16

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.211.239.1
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 117 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 759 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 176783 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เว็บลิงค์