เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์

นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

ติดต่อ 096-3071236

 


เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

ติดต่อ 091-9824636 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  "ชุมชนน่าอยู่  รู้รักษ์สภาพแวดล้อม  พร้อมดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง"

 ภาพกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลมะค่า ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในชุมชนดีพร้อม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม..>>>


     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบาย การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของเทสบาลตำบลมะค่า ให้กับตัวแทนชุมชน และ ตัวแทน อสม..>>>


     เมื่อวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2565 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นากเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า และพนักงานเทศบาลตำบลมะค่า จัดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สวนสุขภาพชุมชนตำบลมะค่า..>>>


     28 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย"(Thai National Flag Day) น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลมะค่า
2.  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3.  การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478เทศบาลตำบลมะค่า
4.  การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493เทศบาลตำบลมะค่า
5.  ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนจัดทำ “ถังขยะเปียก” ลดโลกร้อน
6.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เทศบาลตำบลมะค่า
7.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลมะค่า
8.  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลมะค่า
9.  ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลมะค่า
10.  ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลมะค่า
11.  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง ระเบียบการแข่งขัน "โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566" ด้วยเทศบาลตำบลมะค่า จะดำเนินการจัดทำโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ในระว่างวันที่ 28 29 30 และ 31 ตุลาคม 2565เทศบาลตำบลมะค่า
12.  การดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ)เทศบาลตำบลมะค่า
13.  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
14.  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 47)เทศบาลตำบลมะค่า
15.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลมะค่า

อ่านข่าวทั้งหมด
E-Service 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ห้องทำงานระดับผู้อำนวยการกองชั้น2) เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลมะค่า 21 พ.ย. 65 6
 2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลมะค่า 15 พ.ย. 65 9
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางขึ้นทางลง สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลมะค่า 9 พ.ย. 65 11
 4. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ห้องทำงานระดับผู้อำนวยการกองชั้น2) สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 9 พ.ย. 65 13
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8 ชุมชนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลมะค่า 3 พ.ย. 65 18
 6. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4/2565 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565) เทศบาลตำบลมะค่า 27 ต.ค. 65 16
 1. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง เทศบาลตำบลมะค่า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565 5

 2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565 2

 3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565 2

 4. ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565 3

 5. จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รหัสพัสดุ ๐๑๓-๕๖-๐๐๐๑ กองช่าง เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2565 11

 6. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ งานบริหารการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2565 5

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.118.80
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 31 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 639 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4180 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 175361 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เว็บลิงค์